Navigace

Odeslat stránku e-mailem
O nás

Kalendář

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

Informační centrum Rakovník

Turistický průvodce rakovnickemMěsto Rakovník

Obsah

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi příspěvkovou organizací Kulturní centrum Rakovník, Na Sekyře 2377, Rakovník 26901, IČO: 71192557, kcr@kulturnicentrum.cz, (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“) a zákazníkem – kupujícím (dále jen „zákazník).


2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká koupí vstupenky na filmové nebo jiné představení provozované prodávajícím.


3. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.


4. Pro smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

Vysvětlení pojmů

1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.


2. Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník zakoupí na pokladnách prodávajícího.


3. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.


4. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

Koupě vstupenky

1. Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně prodávajícího, kdy při platbě na pokladně prodávajícího obdrží vstupenku, nebo přes internet na stránkách prodávajícího: www.kulturnicentrum.cz


2. Rezervace vstupenek na pokladně či při koupi přes internet není v některých případech možná.


3. Při koupi vstupenky na provozovně prodávajícího vybírá zákazník z dosud volných vstupenek. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron

Ostatní podmínky

1. Číselné čárové kódy vstupenky lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn. že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu na tištěné vstupence nebo na vstupence v mobilním telefonu nebude k takto opakovaně předložené vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení provozovatele, a to bez ohledu na to, kdo elektronickou vstupenku předloží.


2. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

Ochrana osobních údajů

1. Nákupem elektronické vstupenky dává zákazník provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely provozovatele.


2. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

Odstoupení od smlouvy

1. Dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá zákazník právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.


2. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena následujícím způsobem:
a) u vstupenky zakoupené v pokladně provozovatele bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena v hotovosti přímo na pokladně provozovatele,
b) u elektronické vstupenky bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena zpět na bankovní účet, a to do tří dnů od zrušení představení.

Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů

1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.


2. Pro řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.


3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírčí cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.


Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem.


2. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.


3. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 01.01.2021